Πόσο είναι η διάμετρος ενός κύκλου; Υπολογισμός του μήκους της διαμέτρου στον κύκλο από την ακτίνα. Τι λέγεται διάμετρος ενός κύκλου. Ορισμός διαμέτρου.