Δες online αν μία γωνία είναι μηδενική, οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή ή πλήρης εισάγοντας τις μοίρες της. Τα είδη των γωνιών. Types of angles.