Υπολόγισε το μήκος γενέτειρας - πλευράς στον κόλουρο κώνο. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού για τη γενέτειρα του κόλουρου κώνου. Conical Frustum calculation