Υπολογισμός του εμβαδού της κόλουρης πυραμίδας. Μαθηματικός τύπος εμβαδού επιφανείας κόλουρης πυραμίδας και εμβαδού πλευρών. Ύψος, παράπλευρη επιφάνεια.