Υπολογισμός του εμβαδού της τριγωνικής πυραμίδας. Τύπος εμβαδού επιφανείας τριγωνικής πυραμίδας και εμβαδού βάσης. Ύψος παράπλευρης έδρας, πλευρές βάσης