Υπολογισμός του συνολικού εμβαδού του κυλίνδρου. Μαθηματικός τύπος εμβαδού του κυλίνδρου με το ύψος και την ακτίνα. Ορισμός και μεγέθη του κυλίνδρου.