Υπολογισμός εμβαδού του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου. Μαθηματικός τύπος εμβαδού στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Βάση, ύψος, μήκος. Επιφάνεια σχήματος.