Τυπική Απόκλιση - Standard Deviation Calculator. Υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης ως δείκτης - μέτρο διασποράς, μεταβολής ενός συνόλου αριθμών από τον Μ.Ο