Διακύμανση - Variance. Υπολογισμός της Διακύμανσης ως δείκτης - μέτρο διασποράς ενός συνόλου αριθμών (πόσο μακριά «απλώνονται» από τη μέση τιμή τους)