Υπολογισμός του συνολικού εμβαδού του καμπύλου τμήματος της σφαίρας. Μαθηματικός τύπος εύρεσης εμβαδού για τη σφαίρα. Ακτίνα σφαίρας - μπάλας.