Μετατροπή μεταξύ των μονάδων μέτρησης της έντασης του μαγνητικού πεδίου. Ampere - turn per meter σε Gilbert per meter σε Oersted. Νόμος των Biot και Savart