Μετατροπή Maxwell σε Weber σε Gauss square centimeter σε Magnetic flux quantum σε Volt-second κ.α. Μετατροπές μεταξύ των μονάδων μέτρησης μαγνητικής ροής.