Μετατροπή Gamma σε Tesla σε Gauss σε Maxwell per square centimetre σε Weber per square metre κ.α. Μετατροπές μεταξύ των μονάδων μέτρησης μαγνητικού πεδίου.