Μετατροπή μεταξύ των μονάδων μέτρησης της μαγνητεγερτικής δύναμης. Μετατροπές Ampere-turn (AT) σε Gilbert (Gi). Τι είναι η μαγνητεγερτική δύναμη;