Ισολογισμός και αριθμοδείκτες. Υπολογισμός με χρηματοοικονομική online ανάλυση και σχολιασμό (18) αριθμοδεικτών. Ενεργητικό, Παθητικό, Αποτελέσματα Χρήσης.