Υπολόγισε το παραγοντικό (ν!) ενός φυσικού αριθμού (ν) στα Μαθηματικά online που είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακεραίων μικρότερων ή ίσων με ν.