Υπολογισμός και μετατροπή ενός κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και αντίστροφα ενός δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα. Κανόνες στα κλάσματα – Ομώνυμα & ετερώνυμα