Μετατροπή Coulomb σε Faraday σε Ampere-hour σε Elementary charge σε Milliampere-hour κ.ά. Μετατροπές μεταξύ των μονάδων μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου.