Υπολόγισε το Εργόσημο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Κρατήσεις σύνολικές, κρατήσεις ανά ταμείο, ημέρες ασφάλισης, αξία εργόσημου, πληρωτέο ποσό. Ασφαλιστικές Εισφορές.