Υπολόγισε το Εργόσημο του ΟΓΑ. Ονομαστική αξία εργόσημου, πληρωτέο ποσό σε εργάτη γης. Ασφαλιστικές Εισφορές σε ΟΓΑ. Τρόπος υπολογισμού εργοσήμων ΟΓΑ.