Με κλικ δημιουργείτε ένα ΚΥΚΛΟ. Με δεξί κλικ τον διαγράφετε